Terms and conditions

Forretningsbetingelser

Følgende vilkår gælder for medlemskaber, kurser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem Halkiær ApS - minHRjurist, (herefter kaldet ”minHRjurist”). Handelsbetingelserne gælder for medlemskab og kursusdeltagelse. 

minHRjurist tilbyder personalejuridisk sparring/rådgivning og kurser indenfor HR Jura. Der er tale om praktisk rådgivning af ledere og HR medarbejdere og i visse tilfælde vil medlemmet blive henvist til advokatbistand. minHRjurist samarbejder med DAHL advokater og henviser medlemmer til deres ansættelsesretsteam. 

minHRjurist er ikke en advokatvirksomhed og har ikke advokater ansat. Samtlige ydelser: rådgivning og sparring, medlemskab eller kurser, varetages af erhvervsjurister. Alle skabeloner/tjeklister/processer er at betragte som paradigmer, der tjener til inspiration for det enkeltes medlem. Medlemmet skal selv tilpasse skabelonen/tjekliste mv. til sin egen organisation. minHRjurist kan derfor ikke holdes ansvarlig for, hvorledes medlemmet vælger at implementere i sin organisation. 

Medlemsskab, kurser, pris og betaling

Der er to forskelliger typer af medlemskab: BASIS eller PLUS. BASIS koster pt. DKK 2.995 plus moms pr. år og giver adgang til telefonisk rådgivning og sparring mellem klokken 8 og 12 samt svar på mail tho@danskhr.dk indenfor 24 timer. PLUS medlemsskab koster pt. DKK 4.995 plus moms pr. år og giver adgang til online community, med skabeloner, videoer, inspiration mv. indenfor HR Jura. Community udbygges løbende med inspiration. PLUS medlemskabet giver også rabat på kurser og netværksgrupper. 

minHRjurist udbyder fysiske kurser, der er modulopbygget, sammen med et online forløb. Over tid bliver der også udviklet digitale kurser, der kan tilkøbes. Alle kurser kan købes af ikke medlemmer, men til en højere pris end hvis man er PLUS medlem. Det samme er gældende for netværksgrupper. 

Fortrolighed

Alle oplysninger modtaget i forbindelse med rådgivning varetages og behandles fortroligt, ligesom alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med lov om juridisk rådgivning, reglerne for god skik for juridiske rådgivning samt dansk rets almindelige regler for behandling af persondata. Vi beder også vores medlemmer om at anonymisere personoplysninger, når de kontakter os omkring en personalejuridisk problemstilling. Der er nemlig ikke brug for at få data omkring medarbejderen, der kan identificere, hvem der er tale om. 

Ansvar

minHRjurist er ansvarlige over for dig efter dansk rets almindelige regler og lov om juridisk rådgivning herunder reglerne om god skik for juridisk rådgivning. minHRjurist kan dog ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv. minHRjurists ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til et beløb svarende til de summer som er anført under “Forsikringssummer”.

Fortrydelsesret og reklamation

Du kan reklamere over din rådgivning/kursus ved at skrive til os på tho@minhrjurist.dk. Vi hører gerne fra dig, hvis du ikke er tilfreds, for vi vil gerne have tilfredse kunder. 

Medlemskab og betingelser

For at kunne tegne et medlemsskab hos minHRjurist skal du sikre, at vi har en gyldig e-mailadresse, fulde navn, CVR-nummer samt andre nødvendige oplysninger, der kommer via tilmeldingsformularen. 

Du tilmelder dig via vores hjemmeside www.minHRjurist.dk, og modtager efterfølgende en faktura. Når den er betalt, er du medlem og anvende vores services, afhængigt af medlemskab. 

For at blive medlem skal du opfylde følgende betingelser:

 1. Du skal acceptere, at minHRjurist udelukkende tilbyder rådgivning og sparring indenfor HR jura i danske forhold. Du kan derfor ikke få rådgivning og sparring indenfor følgende områder, se nedenfor. Hvis der er tale om forhold, der vedrører udenlandsk ret skal du søge rådgivning hos en advokat fra det pågældende land. 
    • Fortolkning af overenskomster, da fortolkningskompetencen er placeret hos overenskomstens parter
    • Direktørkontrakter, herunder skabeloner
    • Ind- og udstationering, herunder globale eller udenlandske ansættelsesforhold
    • Skatteforhold for såvel virksomhed som medarbejder
    • Kontrakter med eksterne konsulenter (som ikke er lønmodtager)
    • GDPR regler, der ikke vedrører ansættelsesforholdet.  
 1. Du skal indestå for, at de oplysninger, som du har angivet i forbindelse med indmelding, er sandfærdige og korrekte, ligesom du forpligter dig til at opdatere, hvis der er sker ændringer. 
 2. Du må ikke lade andre anvende dit medlemskab, herunder din brugeradgang til platformen til ulovlige eller upassende formål. Simplero anvendes som system til styring af medlemsskab og tilmeldinger. 
 3. Medlemskabet er personligt, men det vil ofte være virksomheden, der vælger at betale. Det betyder, at det enkelte medlem kan anvende services, men hvis der er brug for, at flere i virksomheden har brug for rådgivning og sparring, accepteres dette via telefon. Samtidig kan medlemskabet også overføres til en anden virksomhed eller person.
 4. Ingen produkter i PLUS medlemskabet kan stå alene uden rådgivning, og der tages derfor forbehold for medlemmers anvendelse af skabeloner/inspiration/videoer/podcast og andet. Derfor skal alle paradigmer anvendes som huske- og tjeklister eller inspirationskilde til, at det enkelte medlem kan udarbejde sine egne individuelt tilpassede arbejdsretlige dokumenter. 


Medlemmers brug af minHRjurist.dk

Som PLUS medlem får du adgang til vores community, hvor du kan finde inspiration og skabeloner til at udvikle dine individuelt tilpassede arbejdsretlige dokumenter. 

PLUS medlemmer må ikke reproducere, duplikere, kopiere, sælge eller videresælge adgang til medlemskabet eller brug af community uden minHRjurists skriftlige tilladelse. Medlemmer må ikke heller videregive kontooplysninger til tredjeparter. 

PLUS medlemmer har adgang og brugsret til det materiale, der bliver delt på community. minHRjurist kan dog ikke holdes ansvarlig for anvendelsen af de juridiske dokumenters indhold, herunder fejlagtig anvendelse, tilrettelse eller anvendelse. 

minHRjurist er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som medlemmet måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af inspirationsmateriale. Inspirationsmaterialet kan ikke sidestilles med juridisk rådgivning og er derfor heller ikke omfattet af rådgiveransvarsforsikringen.
  

Email og kodeord

Når du indmelder dig og opretter medlemskab på vores community, vil du blive bedt om at angive en email og kodeord for at logge ind og anvende vores materiale. Derudover vil du blive bedt om at oplyse et telefonnummer.

Hvis du har mistanke om, at din email og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette minHRjurist og ændre din adgangskode. Hvis minHRjurist har grund til at antage, at email og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbrugt, har minHRjurist ret til straks at annullere medlemskabet. 

Fortrolighed og sikkerhed

minHRjurist stiller en sikker adgang til community til rådighed for PLUS medlemmer. Systemet varetages via medlemskab hos Simplero. 

Medlemmet er ansvarlig for opbevaring af adgangskode, brugernavn og andre legitimationsoplysninger, der giver adgang til tjenesten.

Medlemmet accepterer at underrette minHRjurist i tilfælde af uautoriseret adgang til tjenesten eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.

Betaling og binding

Alle betalinger varetages via faktura, efter at medlemmet har tilmeldt sig på hjemmesiden. Alle priser er eksklusive moms eller andre gebyrer. Alle medlemskaber er angivet ekskl. moms, medmindre andet fremgår af prisbeskrivelsen. 

Medlemskabet betales for et år af gangen og der fremsendes ny faktura, når der er gået 12 måneder. 

Alle betalinger er endelige og kan ikke refunderes, medmindre der måtte være særlige grunde til dette. Medlemmer kan skrive til tho@minhrjurist.dk

Aflysning og opsigelse

Medlemmer kan til enhver tid opsige deres medlemskab, men da det som udgangspunkt er virksomheden, der betaler for medlemskabet, kan medlemskabet også overdrages til en anden i organisationen. 

minHRjurist forbeholder sig retten til at suspendere og afbryde medlemskaber uden varsel, såfremt medlemmets handlinger og brug af community udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist der måtte opstå som medlem af minHRjurist samt på platformen eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for byretten hvor minHRjurist har hjemsted.

Andre bestemmelser

minHRjurist tager forbehold for tryk- og prisfejl, og hvis du finder nogle, må du gerne skrive til tho@minhrjurist.dk. 

Gældende fra januar 2023.